Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 02/01/2019 futaba

Nhà hàng của chúng tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian như sau: ■ Thời gian nghỉ Tết Từ ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến ngày 08 tháng 02 năm 2019 ※Chúng tôi sẽ hoạt động lại bình thường từ ngày 09 tháng 02 năm 2019 Chúng tôi thành th ...

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 02/01/2019 ふた葉 わか葉

Nhà hàng của chúng tôi sẽ nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian như sau: ■ Thời gian nghỉ Tết Từ ngày 04 tháng 02 năm 2019 đến ngày 07 tháng 02 năm 2019 ※Chúng tôi sẽ hoạt động lại bình thường từ ngày 08 tháng 02 năm 2019 Chúng tôi thành th ...